Công cụ làm việc cá nhânBản đồ nước CHXHCN Việt Nam

Thủ đô : Hà Nội

Diện tích đất liền : 331.051,4km2

Dân số: 85789573
Tạo bởi tungph
Cập nhật 25-03-2010